• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

فاطمه از مشهد

 همه زندگيم رو . همسرم ، بچه هام ، مادرم و خودم 

همه رو به من برگردوند .

با تمام وجودم از مشهد تا تهران فرياد ميزنم با تمام وجودم دوستتان دارم و مديون هستم تا آخر عمرم 

{KomentoDisable}