چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

فاطمه از مشهد

 همه زندگيم رو . همسرم ، بچه هام ، مادرم و خودم 

همه رو به من برگردوند .

با تمام وجودم از مشهد تا تهران فرياد ميزنم با تمام وجودم دوستتان دارم و مديون هستم تا آخر عمرم 

{KomentoDisable}