• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

رضوانه رستگار

درود بر راهنماي سفر عشق،هم او كه در نيمه هاي شب به نيايش مي نشيند تا سپيدي صبح را مژده دهد   

 هم او كه متولد مي كند دلهاي فراموش شده را                 

 هم او كه صيقل مي دهد جان هاي كدر شده را

و هم او كه عشق مي آفريند و عشق و دگر هيچ...

 

{KomentoDisable}