• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

نسترن نوذری

در سال 86 با ورودش به زندگیم به من تولدی دوباره بخشید. و سال گذشته در چنین روزهایی یکبار دیگر متبلورم کرد. هزاران سپاس برای بودن  و هزاران برکت ...

تولد مهر... تولد عشق... و تولد دوستی

 {KomentoDisable}