چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

نسترن نوذری

در سال 86 با ورودش به زندگیم به من تولدی دوباره بخشید. و سال گذشته در چنین روزهایی یکبار دیگر متبلورم کرد. هزاران سپاس برای بودن  و هزاران برکت ...

تولد مهر... تولد عشق... و تولد دوستی

 {KomentoDisable}