• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

حوری وسایلی

گرچه خیلی از دوستان تغییرهای اساسی کردن. از جمله خودم, که سعی کردم گره هام باز بشه ونگاهم به دوروبرم بازتر بشه ولی امیدوارم با حمایتهای شما استادان عزیز بازم ازاین جلوتر بریم تا استاد زندگیمون بشیم


سپاس از بودنتون