چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

پیمان فراهانی

براى افسانه

رو به کدامین پنجره عشق ایستاده ام که تو اینگونه میبینم ؟از کدام جایگاه معانی تو را شنیده ام که اینگونه لمست میکنم؟

  رویای آن را دیده ام که درس تعبیر آنرا در محضرت آموختم

 بارها در خلوت و آشکار سپاست گفته ام و جز عشق از تو نشنیدم

پیچیدگیهایم را به سادگی سادگیت گشودی.

قفل در جهانی را گشودی که سالهایی دور قسم خورده بودم بروی هیچکس نگشایمش

و شگفتا که گشودی ولی باز هم خودت نیامدی تا نخواندمت

و اینچنین شگفت انگیز آموختی حرمت را

تو آموختن را زندگی کردی و اینچنین زندگی را به من آموختی

در اوج وابستگی رهایم ساختی و در اوج استقلال حمایتم کردی

بودنت آشکارترین نشانه است

نشانه بودنش

حال خوبم را میان این الفاظ می گذارم تا شاید کوتاهی زبانم را در سپاس از تو جبران کند

ای استاد زندگی استادی ام آموختی تا شایسته شاگردیت باشم

زبانم آموختی تا در سکوت از عمق بگویم و نهراسم از نشنیده شدن

همانگونه که سالها فریاد زدم تا ببینند مرا و تو تنها مرا به خود معرفی کردی و بی نیاز از دیده شدن

تو مرا خواندی و خود مرا دید و از زندان خویشتن رهایم کرد

و به رقص با جان دعوت کرد

{KomentoDisable}