• استادی بجای مهارت جدید
  دوره های کلام زنده

 • تمرین بجای بخاطر سپردن
  دوره های کلام زنده
 • دوره های کلام زنده
  طراحی راه حل بجای دریافت راه حل
 • دوره های کلام زنده
  مشاهده و کشف بجای آموزش و یادگیری

آنچه درباره ما می گویند ...

اعظم

دوره ديدن سه اثربرروي من داشت يکي اينکه صبرم زياد شددومش اينکه بيشتر به سمت بخشش ديگران رفتم و سوميش اينکه بيشتر درپذيرش لحظه حال بودم.و اين مسئله اينقدر درمن قوي شده که بيشتر نگرانيهاي من از بين رفته واحساس آرامش نابي دارم.