• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

اعظم

دوره ديدن سه اثربرروي من داشت يکي اينکه صبرم زياد شددومش اينکه بيشتر به سمت بخشش ديگران رفتم و سوميش اينکه بيشتر درپذيرش لحظه حال بودم.و اين مسئله اينقدر درمن قوي شده که بيشتر نگرانيهاي من از بين رفته واحساس آرامش نابي دارم.