• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

یلدا

یلدا سیدی

 من از ديشب كه تمرين دادين روش فكر كردم صبح تصميم گرفتم سهيم شدن بچه ها رو بخونم بعد سهيم بشم و بعدشم درگيري كاري و فراموش شدن تمرين دقيقا شبيه بازي زندگيم هميشه فرصتهاي بزرگ زندگيمو به راحتي ازش ميگذرم وفراموش ميكنم و زماني به خودم ميام كه دير شده وهمش در حال بها دادن اين موضوع هستم

دوره ديدن :از قضاوت كردن ديگران كم كردم،اري به وجود انسانها شدم تفاوت اعتماد و اطمينان رو متوجه شدم سعي ميكنم نقشي بازي كنم ولي هنوز بعضي وقتها شخصي ميشه

نسبت به هر مسئله سعي ميكنم فكر كنم بعد عكس العمل داشته باشم تا حدودي موفق شدم  تو اين دوره ودانستن خود وجوديم و خدايي رو كه خيلي وقته گمش كرده بودم پيدا كردم سپاس از همه اساتيد عاشق و خردمند كه تاثير گذار بودن واين بذر رو در وجودم كاشتن