چگونه مى توانم از مفيد بودن دوره هاى كلام زنده براى خودم مطمئن شوم؟

 

دوره دیدن
سه روز حضوری + دو ماه مجازی (دوره پایه ای مهارتهای زندگی)
دوره براکا
سه روز حضوری + چهل روز مجازی (دوره حال خوب)
دوره های کوتاه مدت
دوره های یکروزه و نیمروزه کاربردی
دوره های تخصصی
دوره های دارای پیش نیاز (مخصوص دانشجویان براکا و دیدن)

الهه نقی لو

درود بِه همــــــــــــــــــــه

اِلــــــــــــــــــــــی هستم.

همچنان یک مسافـــــــر.

از مهمترین درسهایی کِ در این دوره استثنایی و تکرارنشدنی آموختم،

   دیدن خـــــــــــودم بود.

   دیدن بزرگترین هنــــــر جهان، عشق ورزیدن.

   برپایی صلح و آرامش.

   من یادگرفتم چجوری از عشـــــــــــــــــــــــــق، خدا بسازم.

   و یاد گرفتم چجوری هرروز تمام جســـــم و روحــــــم رو لمس کنم و شکر کنم.

یاد گرفتم گذشته هام رو بِ آرامـــــــــش خودم ببخشم، و درسهاش رو بیاد بسپرم.

   یاد گرفتم این خــــــط ، از نظر من برجسته است و از نظر کس دیگه فرورفته.

   یاد گرفتم هنر زندگی خوب، در پیدا کردن زمین بازی و نقش بازی درسته.

   یادگرفتم که بازی ها نقشی است و نه شخصی.

   من تونستم از خودم تــــــــــــــا بینهایت فاصله بگیرم و خودم و ببینم.