• 25 سال پژوهش و اجرای همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده

 • برگزاری بیش از 1350 دوره همایش
  مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  بالغ بر 65 هزار نفر هنرجو
 • مرکز کاربردی، پژوهشی کلام زنده
  مهارتهای زندگی و تحول فردی

آنچه درباره ما می گویند ...

مینو حسینی

من اولین باره میخوام سهیم بشم و خیلی برام سخته

علت اصلی حضور من در دوره دیدن پیدا کردن آرامش گم شده و پیدا کردن راه حلی درست برای رفتار با پسرم بود..

که الهی شکر تا حدودی به این دو هدفم رسیدم...